SHEET & FOIL

SHEET & FOIL


สิ่งแวดล้อม 


เราตระหนักดีว่าการดำเนินงานของเราก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยและใช้จากประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเรา

ดังนั้นเป้าหมายของเรา คือ การหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเรา

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


 

การควบคุมมลพิษอากาศ

เรามีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศในทุกกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนมีการตรวจสอบประสิทธฺภาพและปรับปรุงระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เรายังมีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกพื้นที่บริษัทอีกด้วย

 

การควบคุมมลพิษน้ำ

เรามีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากบริษัทของเรา 

การดำเนินการด้านการควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ

 

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรามีการควบคุมและคัดแยกของเสียก่อนนำไปกำจัดทุกครั้ง รวมถึงมีการคัดเลือกและตรวจประเมินผู้รับกำจัดของเสีย เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการของผู้รับกำจัดที่เราใช้บริการอยู่

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 

การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

เรามุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในปัจจุบัน เราได้มีการนำพลังงานที่สะอาดมาใช้ในการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การยกเลิกการใช้น้ำมันเตาและหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแทน เป็นต้น

 

เปิดเผยและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

เราเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดไปจนถึงพนักงานและผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ผ่านกิจกรรมเช่น

การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดขึ้นทุก 6 เดือน การสำรวจความคิดเห็นชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานภายในบริษัท เป็นต้น

การรับรอง


รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม


รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2020 

แนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม


เรายังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง