นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ


นโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพ


บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในทุกด้านของธุรกิจที่สนับสนุนให้เราไปสู่จุดมุ่งหมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าความเป็นเลิศในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย จะเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและการเจริญเติบโตต่อไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ:

  1. ให้ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับจ้างช่วง และผู้มาติดต่อมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
  2. ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีคุณค่า
  3. พัฒนาและดำเนินการในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องของ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
  4. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง โดยนำโครงสร้างแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมาใช้ในการกำหนด ตรวจวัด วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม ในเรื่องของความเสี่ยง อันตราย ของเสีย และความผันแปรที่อาจเกิดขึ้น
  5. สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่พนักงานมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการในเรื่องของ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
  6. จัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนที่เพียงพอ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในที่ทำงาน
  7. ปฎิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด

ด้วยการยึดมั่นในแนวทางปฎิบัติดังกล่าว บริษัทนิคเคสยามอลูมิเนียมจะได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นองค์กรตัวอย่าง เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันดับแรกในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

(นาย ยาซูฮิโตะ ทาจิมะ)

  กรรมการผู้จัดการ